เมนู

บริษัท จึงมุ่งมั่นพัฒนาการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมใน
การทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างกระบวนการป้องกันอุบัติเหตุสิ่งบ่งชี้อันตราย รวมถึงการวิเคราะห์และกำจัดจุดเสี่ยงในอันที่จะก่อให้เกิดการบาดเจ็บเสียหายต่อชีวิต และทรัพย์สินที่จะมีต่อพนักงานของบริษัทผู้รับเหมา ผู้รับเหมาช่วง คู่ค้าทางธุรกิจ ผู้มาติดต่อหรือเข้ามาปฏิบัติงานต่างๆ กับบริษัท ทั้งภายในสำนักงาน สถานที่ปฏิบัติงานต่างๆ ศูนย์บริการ และคลังสินค้า โดยบริษัทได้กำหนด นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานไว้ ดังต่อไปนี้

พนักงานทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบ เรื่องความปลอดภัย
กำกับดูแลผู้รับเหมาและผู้รับเหมาช่วง ให้มีการจัดการด้านความปลอดภัย
ปฎิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดของลูกค้า
ส่งเสริมสนับสนุนและฝึกอบรบให้ พนักงานมีความรู้ด้านความปลอดภัย
ประเมินความเสี่ยง และป้องกันอันตราย
ปรับปรุง พัฒนา และยกระดับ การบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยอย่างต่อเนื่อง
กลับไปด้านบน